Hamn_versikt_sommar_1.jpg

 

Presentation av Bosö Båtklubb, BBK

1. Kort historik om Bosö Båtklubb.

Bosö Båtklubb bildades den 28 maj 1974.Under 50-60 talen växte behovet av småbåtshamnar kraftigt på Lidingö.

På grund av skriande behov av omhändertagande av stenmassor från det omfattande bostadsbyggandet, bla. Rudboda, beslutades att ge gatukontoret rätt att tippa stenmassor i Bosödalen. Tippningen påbörjades efter områdets avröjning i maj 1967.

Redan tidigare hade man börjat skissa på en hamnanläggning i Bosödalen. Efter långdragen behandling i båtkommitté och beredningsgrupp tilldelades medel och byggnationen kunde påbörjas. Hamnen i Bosödalen togs successivt i bruk under 1974.

Driften av Bosöhamnen sköttes inledningsvis av Lidingö Stads Fritidskontor. Motivet var att stadenville garantera att ingen kunde nekas plats av skäl som en klubb kunde anföra. Vidare att det fanns båtägare som ej ville vara klubbanslutna. Det blev emellertid naturligt att BBK förde båtägarnas talanmed fritidskontoret. Klubben växte, etablerades och antog en medlemspolicy som innebar att alla som ville kunde bli medlem utan undantag. Detta ledde så småningom till att efter tio år, exakt pådagen, den 28 maj 1984, efter Bosöhamnens start, tecknades avtal mellan staden och Bosö Båtklubb om övertagande av driften. Enligt avtalet övertog klubben samtliga byggnader och anläggningar mot en årlig amortering. När investeringsbeloppet för dessa var erlagt kunde de övergå till klubben som enskild egendom. I dag arrenderar klubben utav Lidingö Stad dels vatten- och varvsområde, del bryggor.

Klubbhuset beslutades 1987, när ekonomin hade stärkts tillräckligt för att ett banklån skulle kunna tas upp. 2015 etablerades en båtbottentvätt i hamnområdet.Sedan klubben övertog verksamheten har medlemsantalet pendlat kring 800 st.

2. Bosö Båtklubb i dag.

Organisation.

Utöver de ca 800 medlemmarna har klubben en styrelse om f.n. 9 medlemmar, med det övergripande ansvaret. Styrelsen sammanträder som regel första måndagen i varje månad. Särskilda funktionärer ansvarar för ekonomi, administrativa stödsystem, IT, hemsida, medlemskommunikationoch klubbmästeri. En Ungdoms- och Utbildningssektion organiserar kurser, ungdomsaktiviteter och tävlingar. I Driftnämnden ingår funktionärer med ansvar för hamn- och varvsverksamhet, vakttjänst, arbetsplikt, miljöstation, fastigheter samt el- och vattenförsörjning.

Verksamhet

Klubben är en ideell och allmännyttig förening. Det innebär att klubben bedriver utbildnings- och ungdomsverksamhet, stödjer fritidsbåtliv (friluftsliv), genomför tävlingar med båtsportsanknytning. Detta utöver hamn- och varvsverksamhet, där säkerheten prioriteras för att minimera skador på båtar, egendom och inte minst människor. Vidare genomförs klubbaktiviteter med syfte att främja social samvaro och medlemsengagemang.

Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. För att långsiktigt kunna vara förlagda till Södergarnsviken, måste klubbens verksamhet vara miljömässigt hållbar. Det innebär att klubben skallbedriva verksamheten på sådant sätt att minimal miljöpåverkan sker i vatten och på land. Klubben deltar också i miljöinriktade forskningsprojekt.