sjökort.jpg

 

FAQ eller ”Frågor och svar” om båtbottenmålning, skrovren båtbotten och båtbottentvätt m.m. April 2019.


  1.
Vad menas med ”skrovren” båt?

Båt som inte målats med antifouling-färg innehållande biocider, eller där sådan gammal färg avlägsnats/sanerats, benämns skrovren..

 1. Vad menas med ”antifouling-färg”?

Färger avsedda att hindra eller försvåra beväxning på båtbotten. BBK har förbjudit att på varvsplan måla med antifouling-färger innehållande biocider.

 1. Vad är ”Biocider”?

Ämnen som kan döda levande organismer. I moderna antifouling-färger används oftast kopparföreningar, men även bly, och zink. 1989 förbjöds biocid-ämnet TBT (tributyltenn), ett mycket giftigt ämne även för människor. Eftersom detta ämne är förbjudet (och farligt) måste det avlägsnas/saneras, även från befintlig bottenfärg.

 1. Hur avlägsnar man befintlig bottenfärg med TBT (tributyltenn)?

Med hänsyn till giftigheten och faran för sig själv, båtgrannar och natur, uppmanar BBK berörda medlemmar att anlita professionell sanerare. Innan arbete påbörjas inom BBK:s område skall avtal signeras där medlem och utförare av arbetet åtar sig att följa BBK:s regler för utförandet.

BBK har ålagts av tillsynsmyndigheten att identifiera de medlemsbåtar som innehåller skadliga mängder TBT. Ägare till båtar, äldre än årsmodell 1991, upplagda på BBKs varvsplan kan hos Varvsbasen, inhämta resultat av gjorda mätningar.

 1. Hur avlägsnar man befintlig bottenfärg med biocider?

Skrapa båtbotten, har fördelen att de giftiga färgresterna lätt kan samlas ihop, från den täckta markytan, och lämnas in som farligt avfall. Man kan förarbeta med ett särskilt färgborttagningsmedel som löser upp bottenfärgen.  Alternativt kopplar man skrapan till en industridammsugare.

Slipa båtbotten, innebär att det bildas finkornigt slipdamm som måste samlas upp samt hindras att nå och påverka båtgrannarna. Vid sliparbetet måste därför arbetsplatsen täckas in och dammresterna lämnas in som farligt avfall samt skyddsutrustning användas. Sliparbetet rekommenderas att överlåtas på yrkeskunniga.

Blästring är inte tillåten på BBK varvsplan from 2019.

 1. Hur kan jag förhindra påväxt?

Använd BBKs båttvätt minst tre gånger per säsong, varav minst en gång under de veckor som havstulpanens larv fäster sig på båtskrovets bottenyta. BBKs drift följer upp när detta sker och meddelar medlemmarna. Komplettera med ”skrubbis” och högtryckspruta där tvätten inte kommer åt (finns vid tvätten). Använd gärna tvätten oftare. Det minskar vattenmotståndet och bränsleförbrukningen. BBK undersöker också möjligheterna att båtar skall kunna förvaras på land även under sommarsäsongen.

 1. Vad gäller för BBKs båttvätt-anläggning?

De flesta båtarna i klubben kan tvättas i borsttvätten. Närmare besked om just Din båt får Du när Du testkör och får ett eget kort till tvätten. Därefter kan du tvätta när det passar dig. Du kan också välja att tvätta när tvätten är bemannad (tider på hemsidan), då du kan få hjälp med det mesta.

 1. Hur kan jag tvätta ren min båtbotten på land?

Om Du har en skrovren båt går det bra att högtryckstvätta. Om inte måste du tvätta med hink och borste. Har det fastnat havstulpaner så använd först en skrapa typ ”snöskrapa”.

 1. Vad får jag måla med?

Från och med 2015 får du inte, på varvsplan, måla med antifouling-färg som innehåller biocider eller annat som eroderas i vattnet. Silikon innebär säkerhetsrisker vid hantering med BBKs maskinpark och är därför tv inte heller tillåtna på varvsplan.

Nedan följer några exempel på bottenfärger som är biocidfria och som du kan måla med och kan tvätta i bottentvätten (hårda).

Jotun – Watershield

International – Lago Racing II

International – Antifouling Sealer

Hempel – Ecopower Racing

Biltema – Hard Bottom Paint (Biocidfri)

Epoximålning kan erfordras för att skydda gelcoatlagret på båtbotten och rekommenderas för rengjord botten. Använd skyddsutrustning. Se vidare nedan.

Spraymålning (rekommenderas inte för epoxi) kan färdas/driva långt, till grannbåtar. Täckning krävs.

Undantag mot målningsreglerna kan, utöver styrelsen, endast medges av Intendent eller varvsbas.

 1. Kan jag låta båtbotten vara som den är, utan att renskrapa och epoxibehandla?

Du bör avlägsna bottenfärger med biocider (TBT så snart som möjligt: skallkrav). Målsättningen är att minimera läckaget i hamnbassängen. Detta för att bevara och förbättra vattenmiljön inom det vattenområde som BBK har ansvaret för.

 1. Varför får jag inte använda godkänd färg med koppar?

Koppar är en metall som i stor koncentration är direkt skadlig för vattenlevande organismer. Med tiden ansamlas giftet lokalt till farliga nivåer, även om läckaget från båtbottnar är var för sig litet.

BBK styrelse bedömer därför att om verksamheten inte är miljömässigt hållbar, riskeras möjligheterna att långsiktigt vara kvar i Södergarnsviken och Bosödalen. Det är därför av yttersta vikt att båtklubbens miljöpolicy följs för att på så sätt hindra att föroreningar sprids.

 1. Vad skall jag tänka på vid målning med epoxi?

När all gammal båtbottenfärg är avlägsnad kan gelcoaten behöva skyddas av ett eller flera lager epoxi, för att få tillräcklig tjocklek. Beroende av fabrikat, med eller utan tillsatt lösningsmedel eller andra tillsatser, kräver de olika produkterna olika minimi-temperaturer. Epoxi är också känslig för fukt och dagg innan den är härdad. Läs fabrikantens anvisningar noga innan du bestämmer vilken produkt du ska använda.

Tänk på att inte blanda mer än du hinner använda innan blandningen härdar, jämför ”potlife” = hur länge du kan bearbeta färgen, för olika märken.

Bra instruktioner för Båt-epoxi och även böldpest-behandling hittar du på följande hemsidor:

Vanlig epoxi kan infärgas med en låg andel pigment, flera lager ger mer färg men knappast en täckande färg.

Epoxiprimer finns i lite olika färger, men den ytan är ganska sträv och för ett glatt ytskikt krävs ordentligt sliparbete i flera steg som avslutning. Alternativt kan man, efter primern, måla ett lager klar epoxi som avslutning. Om Du absolut vill ha en röd eller grön båtbotten finns också alternativet att först måla hela botten med en tvåkomponentsfärg och sen täcka den färgen med ett lager epoxi. (Kolla med tillverkaren vilken färg som kan målas över med epoxi och hur många lager som krävs).

Något att tänka på är valet av kulör på botten. En mörk kulör gör det svårare att se när det är dags att tvätta botten och en vit botten gör det svårt att se om/när havstulpanerna börjat växa till sig. Epoxi är inte helt UV-beständigt så den kan börja ”krita” i vattenlinjen efter några år. Enligt uppgift kan man då slipa ytan lätt och lägga på ett nytt skikt epoxi.

 1. Vad kan jag passa på att göra när jag ändå har båtbotten skrovren?

Byta genomföringar.

Kan klubben rekommendera något proffs?

Viktigt för dig som medlem och oss som båtklubb är att företag som utför arbeten inom vårat område följer BBK:s miljöpolicy. Driften kan bidra med information vilka företag vi idag vet har kunskap om och följer vår miljöpolicy.