Bada_Ekskr_700_200_1.jpg

 

Information om arbetsplikt

Det vi tills vidare erbjuder är;
Att i samråd med Arbetspliktsbasen, klippa gräsmattor.och diverse göromål på BBKs anläggningar.
Via BAS, boka upp Dig för att städa vårt klubbhus.

Varje medlem med hamn eller varvsplats kan utföra en arbetsinsats för klubbens räkning. Med detta menas arbete som behövs för främst underhåll m.m.

Arbetsplikt för både sommar och vinter kan efter särskild överenskommelse med Driften genomföras vid ett och samma tillfälle.
Med arbete för BBK jämställs även arbete utfört på Ekskär under ledning av Ekskärs tillsyningsman. 

Arbetsplikten är normalt förlagd till tisdagskvällar med start kl 17:00. Andra tider efter överenskommelse med Driften eller Arbetsgruppledare.

Arbetspliktsperioden
Gör Du arbetspliken under perioden;
1 januari - 31 maj, arbetsplikten regleras på vinterfakturan, som ska betalas sista juli.
1 juni - 31 december, arbetsplikten regleras på sommarfakturan, som ska betalas sista februari.

Städning av klubbhuset liksom hjälp vid Båtbottentvätt bokas i BAS K via klubbens hemsida.

Vår målsättning är att kunna erbjuda Dig möjlighet att boka in Dig på diverse arbeten som behöver utföras. Nedan är exempel på saker som Klubben kan behöva hjälp med. Kontakta Driften så får Du mer information.

Varvsplan
Fylla i potthål
Kontroll av brickor
Kontroll lampor
Hjälpa till kring torr/sjösättningsarbete
Dikesröjning

Ramper
Röja sly

Bryggor
Kontroll och åtgärda bultar
Reparation bryggvagnar
Kontroll av bommar
Ta bort uppstickande skruv/spik

Mastskjul / mastplan
Måla
Städa
Reparera mastvagn

Fylla i gropar

Klippa gräs
Klippa gräs runt vårt klubbhus

Bockgård
Städa
Kolla märkning
El/belysning
Byta lampor
Hjälpa ansvarig med bryggornas vattensystem höst/vår