fanditha_edit.jpg

 Dagordning för årsmöte

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av protokollförare.
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning för 2017 samt revisionsberättelsen för 2017.
 8. Återredovisning av motion från årsmötet 2017.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2017.
 10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Framläggande av verksamhetsplan, budget och avgifter för 2018.
 12. Fastställande av arvoden för styrelse, funktionärer och revisorer samt medlemsavgifter och andra avgifter 2018.
 13. Val av styrelsens ordförande för 2018.
 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer för 2018 (se bifogat förslag)
 15. Val av ledamöter och en suppleant till valberedningen
 16. Årets BBK:are
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötet avslutas

Klubbmästaren bjuder på kaffe och tilltugg

Välkomna!

Valberedningens förslag till styrelse mm. för 2018

(Bifogas)

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för 2017 finns tillgänglig i klubbhuset veckan före årsmötet.

Årsredovisning

Balans- och resultatrapport för 2017 finns tillgänglig i klubbhuset veckan före årsmötet.

Verksamhetsberättelsen bifogas.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet från 2017-01-29 finns på vår webbplats www.bosobk.se.

 God Jul och Gott Nytt år önskar Bosö Båtklubb alla sina medlemmar!